خبرهای ویژه

اهواز 1394 پایتخت کتاب ایران

ما به دلیل ارائه برنامه‌های نوآورانه، مشارکت‌جویانه، مؤثر و منسجم و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی، تشکل‌های مردمی، صنایع و مراکز ورزشی و فرهنگی، به عنوان اولین برگزیده در طرح پایتخت کتاب ایران افتخار می کنیم.