اهداف و رسالت ها

  • —کمک به توسعه و گسترش اصول و مبانی علم و فن کتابداری و اطلاع رسانی در استان خوزستان
  • —همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی
  • —ارائه پیشنهاد به انجمن مرکزی جهت طبقه بندی مشاغل و تعیین استانداردهای مورد نیاز در حوزه کتابداری و اطلاع رسانی
  • —ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان و کتابداران و دانشجویان ممتاز رشته علوم کتابداری و اطلاع رسانی
  • —ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و حرفه ای مرتبط با علوم کتابداری و اطلاع رسانی در سطح استان
  • —تشکیل سمینار، گردهمایی­ها و بازدیدهای علمی در زمینه کتابداری و اطلاع رسانی در سطح استان
  • —انتشار کتب و نشریات علمی و پژوهشی در حوزه کتابداری و اطلاع رسانی
  • —شناسایی اهمیت حرفه کتابداری و اطلاع رسانی و ارتقاء جایگاه کتابداران در سطح جامعه

—

تاریخچه:

دوره اول ۱۳۸۳-۱۳۸۷(ششم خرداد ماه ۱۳۸۳)

—آقایان دکتر فرج پهلو، دکتر کوکبی، دکتر معرف زاده، عظیمی،  عرب زاده، زرگر و خانمها زارع فراشبندی و بردستانی اولین هیئت رئیسه انجمن کتابداران خوزستان را تشکیل دادند

—دوره دوم۱۳۸۷-۱۳۹۱(۲۱ فروردین ۱۳۸۷)

—دکتر معرف زاده، دکتر فرج پهلو، خانم بردستانی، آقای حیدری، آقای کوهی رستمی، خانم زارع و آقای آهنی. آقای عظیمی و آقای طهماسبی اعضای دور دوم هیئت رئیسه انجمن بودند

—دوره سوم ۱۳۹۱- ۱۳۹۶(۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶)

—آقای محمد حسن عظیمی ،آقای دکتر غلامرضا حیدری، خانم دکتر فاطمه باجی، خانم زهره چراغی، آقای فرج الله نوروزی، خانم آتوسا آبیاری، آقای دکتر منصور کوهی رستمی، خانم مریم سبحانی، خانم معصومه رضایی اعضای دور سوم هیئت رئیسه انجمن می باشند.