اعضای هیئت مدیره

۱۳۹۶/۰۴/۱۰

بازرس انجمن

حسین بهبهانی بازرس انجمن مدیریت کتابخانه مرکزی اهواز
۱۳۹۶/۰۴/۱۰

مسئول کمیته دانشجویی

محمدرضا شکاری مسئول کمیته دانشجویی
۱۳۹۶/۰۴/۱۰

مسئول کمیته آموزش و پژوهش

جناب آقای عباس حسین زاده بندقیری مسئول کمیته آموزش و پژوهش  
۱۳۹۶/۰۴/۱۰

مسئول کمیته روابط عمومی و اطلاع رسانی

آتوسا آبیاری علی آباد مسئول کمیته روابط عمومی و اطلاع رسانی —کتابدار کتابخانه های عمومی —کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی —مدرس دانشگاه پیام نور […]
۱۳۹۶/۰۳/۳۱

دبیر انجمن و مسئول کمیته همایش ها

۱۳۹۶/۰۳/۳۱

خزانه دار و مسئول کمیته شهرستانی

—خانم معصومه رضایی خزانه دار و مسئول کمیته شهرستانی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی —رئیس کتابخانه مرکزی شرکت مناطق نفت خیز جنوب —بیش از […]
۱۳۹۶/۰۳/۳۱

نائب رئیس هیئت مدیره

دکتر منصور کوهی رستمی نایب رئیس و مسئول کمیته همایش ها منصور کوهی رستمی در ۱ دی ماه ۱۳۶۰ در استان چهارمحال و بختیاری به دنیا […]
۱۳۹۶/۰۳/۳۱

رئیس هیئت مدیره

دکتر زاهد بیگدلی رئیس هئیت مدیره استاد و مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز اینجانب در سال ۱۳۲۶ در آغاجاری متولد […]

بسمه تعالی

صورتجلسه اولین جلسه هئیت مدیره انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران

شاخه خوزستان

بر اساس هماهنگی قبلی اولین جلسه هئیت مدیره انجمن کتابداری و اطلاع رسانی شاخه خوزستان در ساعت ۱۴روز شنبه مورخ ۶/۳/۹۶  در محل دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز تشکیل شد و در مورد تفکیک وظایف رای گیری به عمل آمد که نتیجه به صورت زیر مقرر شد:

  1. دکتر زاهد بیگدلی به عنوان رئیس هئیت مدیره
  2. دکتر منصور کوهی رستمی به عنوان نائب رئیس و مسئول کمیته همایش ها
  3. سرکار خانم معصومه رضایی به عنوان خزانه دار و مسئول کمیته شهرستانی
  4. سرکار خانم ندا پورخلیل به عنوان دبیر و مسئول کمیته انتشارات
  5. سرکار خانم آتوسا آبیاری علی آباد به عنوان مسئول کمیته روابط عمومی و اطلاع رسانی
  6. جناب آقای عباس حسین زاده بندقیری به عنوان مسئول کمیته آموزش و پژوهش
  7. جناب آقای محمدرضا شکاری به عنوان مسئول کمیته دانشجویی
  8. جناب آقای حسین بهبهانی به عنوان بازرس