—خانم معصومه رضایی

خزانه دار و مسئول کمیته شهرستانی

کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

—رئیس کتابخانه مرکزی شرکت مناطق نفت خیز جنوب

—بیش از ۲۷سال سابقه کتابداری در کتابخانه های دانشگاهی و تخصصی