آتوسا آبیاری علی آباد

مسئول کمیته روابط عمومی و اطلاع رسانی

—کتابدار کتابخانه های عمومی

—کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

—مدرس دانشگاه پیام نور

—۷ سال سابقه کتابداری و اطلاع رسانی در سازمانها و شرکتهای خصوصی و دولتی

—مشارکت در اجرای طرحهای متعدد پژوهشی