جناب آقای عباس حسین زاده بندقیری
مسئول کمیته آموزش و پژوهش