دکتر عبدالحسین فرج پهلو استاد و مدیر گروه علم اطلاعات و دانش-شناسی دانشگاه شهید چمران است. وی دکتری تخصصی خود را با گرایش مدیریت کتابخانه های دانشگاهی ازدانشگاه نیوسات ولز استرالیا در سال ۱۳۷۳ دریافت کرده است . در سال ۱۳۸۱ در جشنواره پژوهشی دانشگاه تهران بعنوان مترجم برتر در سطح کشور شناخته و برنده لوح و جایزه شد. وی در همان سال در سطح استان خوزستان نیز به این مقام نائل آمد. دکتر فرج پهلو در سالهای مختلف بعنوان پژوهشگر برتر دانشگاه شهیدچمران در محورهای مختلف پژوهشی برنده لوح و جایزه شده است. وی همچنین در گستره وسیعی از حیطه تخصصی خود پژوهش هایی انجام داده و دانشجویان زیادی را در این حیطه ها تربیت کرده و به انجام پژوهش در زمینه های مختلف تشویق و ترغیب نموده است. وی در سه دوره متناوب جمعا به مدت ۱۵ سال عهده دار ریاست کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید چمران بوده است.علاوه براین، در دو دوره مدیریت گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران را به عهده داشته است. دکتر فرج پهلو یکی از موسسین انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران بوده و در دوره اول تشکیل انجمن به عنوان یکی از اعضای هیات مدیره این انجمن انتخاب شد. از آن پس با پایه گذاری شاخه انجمن در خوزستان در سال ۱۳۸۳، به مدت هفت سال رئیس این شاخه بود. دکتر فرج پهلو عضو کمیته برنامه ریزی علم اطلاعات و دانش شناسی دفتر گسترش وزارت علوم و نیز نماینده دانشگاه های جنوب و دانشگاه شهید چمران در شورای برنامه ریزی و سیاستگذاری تامین منابع علمی کشور می باشد. وی همچنین، سردبیر و عضو هیأت تحریریه مجله مطالعات کتابداری و علم اطلاعات، و عضو هیأت تحریریه چندین نشریه علمی پژوهشی کشور در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی است. دکتر فرج پهلو همچنان عضو انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران است .