دکتر فریده عصاره، متولد شهرستان دزفول می باشند. تحصیلات ابتدائی و متوسطه را در همان شهر به پایان رساندند. اما بعلت عزیمت خانواده به اهواز در سال آخر تحصیل در دبیرستان؛ فارغ التحصیل دیپلم طبیعی از دبیرستان ملی وفا در اهواز می باشند.

  • کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه جندی شاپور ۱۳۵۲
  • کارشناسی ارشد در رشته کتابداری از دانشگاه تهران ۱۳۶۵
  • مربی گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز ۱۳۶۶
  • دکترای کتابداری و اطلاع رسانی از دانشگاه نیوسات ویلز، سیدنی استرالیا ۱۳۷۵
  • استادیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز ۱۳۷۶
  • دانشیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز ۱۳۸۱
  • استاد گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز ۱۳۸۶