مرکز اطلاع رسانی و کتابخانۀ تخصصی سازمان آب و برق خوزستان 

چشم اندار 

«مرکز اطلاع ­رسانی و کتابخانۀ تخصصی سازمان آب و برق خوزستان به عنوان واحدی زیرمجموعۀ معاونت برنامه­ریزی و دفتر آموزش و توسعۀ منابع انسانی با هدف اِعمالِ مدیریت بهینۀ منابع اطلاعاتی و اسناد و مدارک فنی سازمان متبوع خود تشکیل شده است. این مرکز می­خواهد با تکیه بر مزیت­های رقابتی خود از جمله قدمت و پیشینۀ سازمان متبوع، کارکنان خلاق و متبحر سازمان، فناوری و دانش به روز، ارزش­های انسانی و سایر دارایی­ها، در زمینۀ مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش سازمانی (خلق، فراهم ­آوری، ثبت، مستندسازی، اشتراک، مبادله و اشاعۀ اطلاعات و دانش سازمانی) در میان کلیۀ کتابخانه­های تخصصی استان، شرکت­های آب منطقه­ای کشور و حوزۀ صنعت آب ایران به نقشی محوری دست یافته و به الگویی پیشرو بدل شود. همچنین این مرکز می­خواهد تا با پیاده ­سازی و توسعۀ نظام جامع و یکپارچۀ مدیریت اطلاعات و دانش سازمانی در تأمین نیازهای اطلاعاتی بالقوه و بالفعل کارکنان متخصص سازمان و نیز دانش­افزایی آنان نقش محوری ایفا کند و با تسهیل چرخۀ اطلاعات و دانش سازمانی و پیاده­سازی نظام­های مدرن و اثربخش مدیریت اطلاعات و دانش در کاهش زمان انجام فرآیندها و پروژه­ های مطالعاتی و اجرایی سازمان، افزایش صرفه­جویی، افزایش سود و ارتقاء کیفیت اجرای فرآیندها و پروژه­ها و نیز افزایش سطح رضایت ذینفعان، نقش آفرین باشد و به برترین مرکز اطلاع­ رسانی دانش ­بنیان در سطح وزارت نیرو و نیز در سطح کل دستگاههای اجرایی استان خوزستان بدل شود».

از آنجا که تحقق این چشم ­انداز منوط به حصول توسعه و بهبود در چهار محور خدمات کتابداری، خدمات اطلاع ­رسانی و کتابخانۀ دیجیتالی، خدمات آرشیو فنی و مدیریت دانش سازمانی است، چشم­ انداز پیش ­گفته را می­توان در چهار محور زیر با جزییات بیشتری بازگو کرد:

چشم ­انداز خدمات کتابداری در سال ۱۴۰۰:  

«خدمات کتابداری به عنوان یکی از خدمات چهارگانۀ اصلی ارایه شده در مرکز اطلاع­رسانی و کتابخانۀ تخصصی سازمان آب و برق خوزستان، خود مشتمل بر چهار فرآیند اصلی تأمین و مدیریت مجموعۀ منابع اطلاعاتی، سازماندهی منابع اطلاعاتی، خدمات مرجع (مشاورۀ اطلاعاتی) و خدمات امانت می­باشد. هدف از ارایۀ این خدمات، فراهم­آوردن محیطی باز، آزاد و استاندارد جهت یادگیری، خودآموزی و حل مسأله برای افراد سازمانی مبتنی بر اصولی چون گشودگی (Openness)، دانش­افزایی، اطلاع­محوری و تحول سازمانی است. لذا دست­اندرکاران این خدمات بر آن هستند تا مجموعه­ای مرجع و به روز از منابع اطلاعاتی تخصصی متناسب با نیازهای اطلاعاتی بالقوه و بالفعل کارکنان سازمان آب و برق خوزستان در راستای وظایف شغلی­شان فراهم آورند و ضمن سازماندهی و دسترس­پذیری منابع اطلاعاتی موجود در مجموعه، به آموزش و ترغیب کارکنان در استفاده از این منابع و خدمات اطلاعاتی پرداخته و با استفاده از انواع تمهیدات مانند مشاوره­های اطلاعاتی و برنامه­های ترویجی، نیازهای اطلاعاتی آنان را برانگیخته سازند. در نتیجه، چشم­انداز ایده­آل، فراهم آوردن زمینه برای رشد افراد سازمانی­ای است که در برآورده­سازی نیاهای اطلاعاتی­شان، خودبرانگیخته و باسواد اطلاعاتی هستند. همچنین ارایۀ خدمات امانت مواد کتابخانه­ای با حفظ اصول اخلاق حرفه­ای از جمله حفظ محرمانگی نیازهای اطلاعاتی کاربران از جمله اهداف خدمات کتابداری است. مبتنی بر این چشم­انداز، خدمات کتابداری مرکز اطلاع­رسانی و کتابخانۀ تخصصی سازمان آب و برق خوزستان در سال ۱۴۰۰ می­بایست ضمن همراستایی با تحولات و نیازهای سازمانی و تأمین آینده­نگرانۀ نیازهای اطلاعاتی جاری و آتی مدیران و کارشناسان سازمان آب و برق خوزستان، پشتوانۀ محکمی برای احراز هویّت تخصصی و رویکرد پیشروانۀ مرکز اطلاع­ رسانی و کتابخانۀ تخصصی سازمان آب و برق خوزستان فراهم آورد».

چشم ­انداز خدمات اطلاع­ رسانی و کتابخانۀ دیجیتالی در سال ۱۴۰۰:

«خدمات اطلاع­رسانی و کتابخانۀ دیجیتالی به عنوان یکی از خدمات چهارگانۀ اصلی ارایه شده در مرکز اطلاع­رسانی و کتابخانۀ تخصصی سازمان آب و برق خوزستان، خود مشتمل بر چهار مولفۀ اصلی خدمات SDI (اشاعۀ اطلاعات گزیده)؛ پایگاههای اطلاعاتی؛ فراهم­آوری، سازماندهی و ارایۀ کتب و مجلات الکترونیکی (در قالب کتابخانۀ دیجیتالی) و  آموزش کاربران در استفاده از این خدمات  می­باشد. هدف از ارایۀ این خدمات، فراهم ­آوردن محیطی تعاملی، منعطف و استاندارد جهت تسهیل گردش اطلاعات و دانش­افزایی کاربران است. لذا دست­اندرکاران این خدمات بر آن هستند تا مجموعه­ای معتبر و به روز از منابع اطلاعاتی تخصصی الکترونیکی متناسب با نیازهای اطلاعاتی بالقوه و بالفعل کارکنان سازمان آب و برق خوزستان در راستای وظایف شغلی­شان فراهم آورند و ضمن سازماندهی و دسترس­پذیری منابع اطلاعاتی موجود در بسترهایی چون کتابخانۀ دیجیتالی، به آموزش کارکنان در استفاده از این منابع و خدمات اطلاعاتی پرداخته و با استفاده از انواع تمهیدات مانند خدمات اشاعۀ گزیدۀ اطلاعات از طریق بسترها و سرویس­هایی چون پست الکترونیکی، سامانه پیام کوتاه، تلفن­های همراه و انواع شبکه­های اجتماعی، ضمن آگاهی­رسانی از منابع اطلاعاتی جدید، نیازهای اطلاعاتی آنان را برانگیخته ساخته و زمینه را برای رشد افراد سازمانی که در برآورده­سازی نیاهای اطلاعاتی­شان، خودبرانگیخته و باسواد اطلاعاتی هستند، فراهم سازند. همچنین ارایۀ خدمات از طریق پایگاههای اطلاعاتی معتبر به ویژه معرفی و استفاده از پایگاههای Open Access از جمله اهداف خدمات اطلاع­رسانی است. مبتنی بر این چشم­انداز، خدمات اطلاع­رسانی و کتابخانۀ دیجیتالی مرکز اطلاع­رسانی و کتابخانۀ تخصصی سازمان آب و برق خوزستان در سال ۱۴۰۰ می­بایست با ترغیب کاربران به مصرف و تبادل تعاملی اطلاعات از طریق بسترهایی چون کتابخانۀ دیجیتالی سازمان، به جای اکتفا به مراجعۀ افراد به کتابخانۀ سازمان، منابع و خدمات مربوطه را به اتاق کار و … آنان برده و امکان استفاده از خدمات اطلاع­رسانی را به صورت پرتابل و وبی در هر لحظه از شبانه­روز فراهم آورد. هدف غایی آن است که این خدمات در محیطی تعاملی و منعطف بتواند در حکم پشتوانۀ محکمی برای دانش­افزایی مستمر مدیران و کارشناسان سازمان باشد».

چشم­ انداز خدمات آرشیو فنّی و مدیریت اسناد در سال ۱۴۰۰:  

«خدمات آرشیو فنی و مدیریت اسناد به عنوان یکی از خدمات چهارگانۀ اصلی ارایه شده در مرکز اطلاع­رسانی و کتابخانۀ تخصصی سازمان آب و برق خوزستان، خود مشتمل بر چهار مولفۀ اصلی گردآوری؛ سازماندهی و طبقه­بندی (چکیده­نویسی، نمایه­سازی، تولید فراداده)؛ حفاظت و نگهداری (تهیه نسخه­های پشتیبان الکترونیکی، مجلدسازی و …)؛ و ارایۀ خدمات به کابران (آموزش و ارایه دسترسی به محتوا) است. هدف از ارایۀ این خدمات، تقویت حافظۀ سازمانی و فراهم­آوردن پشتوانه­ای برای کنترل پروژه­های سازمانی و ممانعت از موازی­کاری­ها و دوباره­کاری­ها در دو بعد مطالعات و اجراست. هدف غایی آن است که بتوان از طریق این خدمات، هم از پراکندگی اسناد و مدارک فنی در محیط سازمانی کاست و دسترسی یکپارچه و منسجم به اطلاعات و مدارک فنی سازمانی را محقق ساخت و هم بتوان به این وسیله، سرشت تخصصی مرکز اطلاع­رسانی و کتابخانۀ تخصصی سازمان آب و برق خوزستان را احیا کرده و این مرکز را به عنوان مرجعی تخصصی در حوزۀ صنعت آب در سطح کشور بازشناساند».

چشم­ انداز بخش مدیریت دانش در سال ۱۴۰۰:

«سازمان آب و برق خوزستان می­ خواهد با تکیه بر مزیت­های رقابتی خود در زمینۀ مدیریت دانش سازمانی (خلق، ثبت، مستندسازی، اشتراک، مبادله و اشاعۀ دانش) در میان کلیۀ شرکت­های آب منطقه­ای کشور به نقشی محوری دست یافته و به الگویی پیشرو بدل شود. همچنین این سازمان می­خواهد تا با پیاده­سازی و توسعۀ نظام جامع و یکپارچۀ مدیریت دانش به کاهش زمان انجام فرآیندها و پروژه­های ذیربط، افزایش صرفه­جویی، افزایش سود و ارتقاء کیفیت اجرای فرآیندها و پروژه­ها و نیز افزایش سطح رضایت ذینفعان نایل آید و به عنوان برترین سازمان دانش­بنیان در سطح وزارت نیرو و نیز در سطح کل دستگاههای اجرایی استان خوزستان دست یابد».

 

ارزش­های مورد اهتمام در مرکز اطلاع ­رسانی و کتابخانۀ تخصصی سازمان آب و برق خوزستان به عنوان یک واحد سازمانی دانش­بنیان:

  1. تقویت و اعتلای فرهنگ اطلاع ­مداری، دانش­مداری، دانش­ورزی و دانش­ گستری در محیط سازمانی
  2. پشتیبانی از تحول، نوآوری و خلاقیت سازمانی و خلق تجارب و دانش­های نو برای انجام بهره ­ورانۀ وظایف شغلی و فرآیندهای کاری
  3. اعتقاد به مدیریت مشارکتی، کار گروهی و پشتیبانی از خرد جمعی در تصمیم­ گیری­ها، سیاست­ گذاری­ها، اجرا و بهبود فرآیندها و اهتمام به بسترسازی در این باره از طریق مدیریت دانش و تبادل تعاملی اطلاعات.
  4. اهتمام به تبادل، تسهیم و اشتراک دانش سازمانی و طرد انگاره­ های حبس و مالکیت فردی دانش
  5. اهتمام به مستندسازی ایده­ ها، پیشنهادها، تجارب و دانش ذهنی کارکنان و بدل ساختن آنها به دانش عینی به عنوان یک سرمایۀ سازمانی
  6. گشودگی (Openness) و انعطاف به منظور به دست دادن محیطی آزاد، تعاملی، منعطف و اثربخش جهت یادگیری و خودآموزی
  7. حفظ محرمانگی و حریم شخصی کاربران در استفاده از منابع اطلاعاتی و خدمات اطلاع ­رسانی.

 

مشخصات کامل:

نام: مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه تخصصی سازمان آب و برق خوزستان
سال تاسیس: ۱۳۴۹
وسعت: ۱۲۵۰ متر مربع
بخشها: میز امانت و مرجع – سالن مطالعه آقایان و خانم ها – بخش پایگاههای اطلاعاتی- مشاوره مطالعاتی- دبیرخانه مدیریت دانش- کافه کتاب- بخش مجلات عامه پسند – آرشیو فنی- میز مبادله رایگان کتاب- بخش فنی و اداری.
پایگاههای اطلاعاتی: مگیران- سیویلیکا- لایبرریا- انجمن مهندسین عمران، مکانیک و آب و هواشناسی آمریکا- سرویس مقالات بین المللی- سرویس استاندارهای فنی و مهندسی- نورمگز – ایرانداک
تعداد کتاب فارسی: ۲۲۸۱۰ عنوان
تعداد کتاب لاتین: ۴۳۷۳ عنوان
تعداد اسناد فنی: ۵۶۰۰۹ عنوان گزارش، نقشه و سایر اسناد فنی
تعداد اعضاء: ۲۲۴۶ عضو
گنجایش سالنهای مطالعه: ۷۲ نفر
ساعات کاری: تمامی روزهای اداری هفته از شنبه تا چهارشنبه
تعداد کارکنان: ۹ نفر
خدمات ویژه: خدمات تحویل مدرک از طریق تلفن، اتوماسیون اداری و مراجعات حضوری؛ برگزاری هفتگی کافه کتاب؛ برگزاری ادواری کارگاههای سواد اطلاعاتی و مدیریت دانش؛ چاپ فصلنامه مدیریت دانش سازمان.