جهت ثبت نام و شرکت در همایش روی http://hamayesh.klisa.ir  کلیک نمایید.